THÔNG TIN NHƯỢNG QUYỀN

  • Tham vấn ban đầu
  • Nộp hồ sơ
  • Phỏng vấn
  • Đánh giá
  • Hợp đồng & Thanh toán phí nhượng quyền
  • Tiến hành dự án
  • Đào tạo
  • Khai trương

Quy trình nhượng quyền

Quý khách sẽ được giới thiệu đến Phòng Phát Triển Nhượng Quyền để trao đổi chi tiết hơn về nhu cầu cũng như tìm hiểu thêm về thương hiệu Phở Đệ Nhất

Quý khách điền các thông tin vào hồ sơ và gửi lại cho Phở Đệ Nhất

Sau cuộc họp với Phòng Phát Triển Nhượng Quyền, Quý khách sẽ nhận được được 1 tập hồ sơ nhượng quyền chi tiết.

Phòng Phát Triển Nhượng Quyền sẽ thông báo cho Quý Khách kết quả: Hồ sơ của Quý khách có được duyệt hay không Quy trình nhượng quyền

Ký hợp đồng đặt cọc, sau đó Phòng Phát Triển Nhượng Quyền sẽ nghiên cứu địa điểm và tiến hành hợp đồng nhượng quyền thứ cấp.

Phòng Phát triển Nhượng Quyền sẽ kết hợp với các phòng ban khác của Phở Đệ Nhất để tiến hành dự án cho Quý khách.

Quý khách sẽ nhận được hỗ trợ đào tạo từ Phòng Đào Tạo của Phở Đệ Nhất.

Thời gian khai trương khoảng từ 1 tháng đến 2 tháng.